Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA NADÝMAČEM 2017/2018


POZNÁMKA: Pasáže modře vyznačené se vždy týkají pouze povinného předškolního vzdělávání.

(dále jen „mateřská škola“)

Mateřská škola je školou zřízenou podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním, základním, středním, vyšším odborným a jiném vzdělávání (dále jen „zákon“), která zajišťuje předškolní vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6ti let, s celodenním provozem,včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jejím zřizovatelem je ÚMČ Praha 22. Další podmínky upravuje vyhláška č. 43/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o předškolním vzdělávání, vyhláška č. 147/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

 

I.
Cíl předškolního vzdělání


1.    Cílem předškolního vzdělání je podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku, tím, že se podílí na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Cílem speciálního vzdělávání je ucelená rehabilitace handicapu,upraveno Novým školským zákonem s platností od 1.9.2016
2.    Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, vydaného MŠMT úpravou stávajícího na základě ustanovení zákona č.178/2016 Sb.,kterým se mění zákon 561/2004 Sb. o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání/školský zákon,ve znění pozdějších předpisů.
3.    Koncepce předškolního vzdělávání je založena na týchž zásadách jako ostatní obory a úrovně vzdělávání a řídí se s nimi společnými cíli:
a)    Orientuje se k tomu,aby si dítě již od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání                                         
b)    Doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni,pomáhat dítěti zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení
c)    Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
d)    Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.
e)    Napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje řeči
f)    Zařazeno je polytechnické vzdělávání v programu „Co dokáží moje ruce“
e)    Poskytuje  pedagogickou péči dětem,se spec.vzdělávacími potřebamiII.
Práva a povinnosti rodičů/zákonných zástupců


-    Povinnost zajistit,aby dítě přicházelo do MŠ,čisté,zdravé,upravené
-    Povinnost předat dítě osobně učitelce,vyzvedávat si své dítě od učitelky
-    Povinnost oznámit škole ,infekční onemocnění dítěte,v závažných případech i v rodině dítěte.
-    Povinnost informovat učitelku o změně chování dítěte,zdravotního stavu,který by mohl mít vliv na průběh jeho vzdělávání,či zdraví ostatních dětí.
-    Povinnost  ponechat dítě  v domácím ošetření,při zjevných projevech nemoci/kašel,rýma,vyrážka neznámého původu,průjem,zvracení,teplota,výskyt vší.
-    Pokud je zjištěn jakýkoliv nález/výše uvedený/ až učitelkou ve třídě,jsou rodiče povinni si vyzvednout  své dítě v nejkratší možné době.
-    Rodiče nepřivádí dítě s šitou ranou a fixací končetin.
-    Povinnost rodičů účastnit se na vyzvání ředitelky školy,dostavit se k projednání závažných skutečností,týkajících se vzdělávání a výchovy dítěte.
-    Povinnost hlásit škole-údaje o změně bydliště,telefonního kontaktu,změnu rodinných poměrů,změnu pojištovny
-    Povinnost dodržovat provozní dobu mateřské školy-přivádění dětí do 8.30 a odvádění dětí do 17.00 hodin.Při opakovaném nedodržení je toto považováno za hrubé nedodržení Školního řádu se všemi důsledky.
                                      

Rodiče/zákonní zástupci/ mají právo
-    Vstupu do třídy,pouze po dohodě s třídní učitelkou/možnost pobývat ve třídě a zapojit se do adaptace svých dětí./
-    Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte,o jeho pokrocích v rozvoji znalostí a dovedností,s třídními učitelkami se rodič domlouvá na jednotném postupu,
při působení na dítě
-    Rodiče/zákonní zástupci/mají právo na diskrétnost a ochranu informací,týkajících se
rodinného i osobního života
-    Rodiče/zákonní zástupci/ mají právo projevit přiměřenou a slušnou formou jakékoliv  připomínky k provozu školy,k učitelce,ředitelce a provozním zaměstnancům školy
-    Rodiče mají právo přivést dítě po 8.30 hodině,vyzvednout během dne, na základě předchozí domluvy s třídní učitelkou.


Práva dětí
VYCHÁZÍ Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE
-    Děti mají právo rovného zacházení a respektování jako jedinec
-    Děti mají právo na vzdělání s možností rozvoje,který potvrzuje jeho   intenditu,právo vyrůstat ve zdravého,tělesně i duševně,právo být veden k tomu,aby respektoval ostatní lidi,bez ohledu na  rasu,náboženství apod.
-    Dítě má svobodné právo zvolit,zda se zúčastní jednotlivých činností během dne
-    Dítě má právo sdružovat se s ostatními,nebo zůstat samo-právo na soukromí
-    Dítě má právo na zvláštní péči a výchovu v případě postižení
-    Dítě má právo na vlídné,laskavé a vstřícné zacházení a jednání od všech
-    zaměstnanců školy.
-    Dítě má právo aby mu byla poskytována ochrana,potřeba jídla,oblečení,lékařské pomoci, právo na ochranu před lidmi a situacemi,které by ho mohly fyzicky nebo psychicky zranit/
-    Dítě má právo na respektování jazyka,barvy pleti,rasy či sociální skupiny
-    Dítě má právo na „náhradní klidovou činnost“ místo spaní, pokud rodič písemně požádá třídní učitelku.

Povinnosti dětí
-    dodržovat stanovená pravidla soužití v mateřské škole
-    dbát pokynů pedagogických i provozních zaměstnanců školy
-    dbát pokynů k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byli seznámeni a jsou jim učitelkami,neustále opakovány
-    dbát na to,aby používaly své věci uložené ve své přihrádce,která je opatřena jeho značkou
-    dodržovat společně vytvořená pravidla třídy
III.
Ostatní činnosti mateřské školy


1.   Zájmové kroužky
Kroužky, pokud se uskuteční, budou  pouze v odpoledních hodinách od 13.00 u dětí předškolních a pouze klidové činnosti-seznamování s anglickým jazykem,základy hry na flétnu,keramika ,logopedie a  kroužek DOMINO ,ten nejdříve v 14.00 hodin/předškoláci/,tenisový kroužek
2.   Zotavovací pobyty, školní výlety
Mateřská škola výše uvedená, může organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí ŠVPŘ bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.IV.
Přijímání dětí do mateřské školy1.     Zápis  dětí do mateřské školy  se od 1.1.2017 řídí ustanovením § 34 odst.2 školského stanoví zápis v první polovině měsíce května ,s nástupem od 1.9.2017, který vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. Právnická osoba,zastoupená ředitelkou  školy,rozhoduje o přijetí dítěte, k předškolnímu vzdělávání na základě  stanovených kritérií. Zveřejnění přijatých dětí se dle zákona 564/2006 ve znění pozdějších předpisů –zveřejněním dle registračních čísel,rodiče dětí nepřijatých obdrží písemné rozhodnutí s odůvodněním nepřijetí s možností odvolání k Odboru školství MHMP prostřednictvím ředitelky školy.
•    k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti zpravidla ve věku od tří do šesti let,2 leté děti,pouze pokud to kapacita dovolí.
•    Přednostně jsou přijímány děti,které do 31.8.daného roku dovrší 5 let,k Povinnému předškolnímu vzdělávání
•    Nové pravidlo přednostního přijetí vymezuje § 34,odst.3 školského zákona s účinností od 1.9.2017-do mateřské školy se přednostně přijímají děti,které do zahájení 31.8. daného roku dosáhnou 4 let věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

•    při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně veřejného zdraví, (dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci) U dětí přijatých k povinnému předškolnímu vzdělávání se od povinného očkování upouští.Upouští se i od platby školného i u dětí s odklady školní docházky.
•    k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti,zpravidla od 3 let věku,rovněž děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně, podle platné legislativy - doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho z rodičů na území Městské části Praha 22,je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy
V.
Novelizace školského zákona


   
NOVELIZACÍ ŠKOLSKÉHO ZÁKONA JE povinná předškolní docházka dětí,které dovrší 5 let věku k 31.8.v daném školním roce. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 1/ Povinné předškolní vzdělávání se vztauje na:
-státní občany České republiky,které pobývají na území české republiky déle než 90 dnů
-občany jiného členského státu EU,kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů   
-jiné cizince,kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale,nebo přechodně po dobu delší 90 dnů
-účastníky řízení o přidělení mezinárodní ochrany/viz zákon š.323/1999 S.b,o azylu,ve znění pozdějších předpisů.
-Zákonný zástupce je povinen vždy v den zápisu přihlásit své dítě k povinné předškolní docházce

Zákonný zástupce může dítě přihlásit ke vzdělávání
-v přípravné třídě základní školy
-ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
-v zahraniční škole na úzení České republiky,ve které také dítě může plnít povinnost předškolního vzdělávání
-individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte
•    pravidla individuálního vzdělávání jsou upravena v § 34b školského zákona,který je v platnosti od 1.1.2017
•    Individuální předškolní vzdělávání se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte,pro které je předškolní vzdělávání povinné
•    I dítě,které se bude vzdělávat individuálně,musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem mateřské školy
•    Skutečnost,že se bude dítě individuálně vzdělávat,zákonný zástupce dítěte, dle §34b,odst.1 školského zákona,oznámí nejpozději 3 měsíce/konec května/  ředitelce školy
•    Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku,pak dítě bude plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne,kdy bylo oznámení o individuálním vzdělání dítěte doručeno ředitelce školy,kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato
•    Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat:Jméno a příjmení ,rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,uvedení období,ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinnosti ředitelky mateřské školy,které stanoví § 34b odst.3 školského zákona:
a/ Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte,které je individuelně vzděláváno,oblasti,v nichž má být dítě vzděláváno,které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
b/ mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a
případně doporučí zákonnému zástupci další postup pro vzdělávání,způsob a termíny ověření,včetně termínů náhradních,které stanovuje Školní řád na konec měsíce listopadu/bude upřesněno/

Povinnosti zákonného zástupce
Zákonný zástupce dítěte,které je individuálně vzděláváno,je povinen zajistit účast dítěte  k ověření /§34b odst.3 školského zákona
Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte,kromě kompenzačních pomůcek podle § 16 ost.2,písm.d a výdajů mateřské školy,do které bylo dítě přijato.
Pokud individuální vzdělávání neplní svůj účel,ředitelka mateřské školy ve správním řízení individuální vzdělávání ukončí, §34b odst.7 školského zákona a dítě bude/dle volné kapacity/ navštěvovat kteroukoliv mateřskou školu  na území MČ Praha 22.

2/ Novela školského zákona o povinném předškolním vzdělávání ukládá zákonným zástupcům nové povinnosti.
•    Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
•    Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech,které připadají na dobu školních prázdnin,ale možnost účasti  vzdělávání tím není dotčena.
 
 Způsoby omlouvání  povinné předškolní docházky, zůstávají stejné jako u ostatních předškolních dětí.

Ruší se tím povinnost omluv jako v základní škole

Z MŠMT  3.10.2017


•    Omlouvání pro stravování se řídí pravidly pro celou mateřskou školu.

-zákonný zástupce má povinnost:
a/ zajistit řádnou docházku svého dítěte do mateřské školy,nejméně 4 hodiny denně od 8.00 do 12.00 hod      Vždy je nutné pro nemoc omluvit den předem,až do 7.30 daného dne dítě pro odhlášení oběda včetně sdělení druhu nemoci,na telefonní čísta,která jsou platná pro celou MŠ
 
PRO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATÍ NÁSTUP DO  MATEŘSKÉ ŠKOLY OD  6.30 HOD, NEJMÉNĚ VŠAK  4 HODINY DENNĚ,DO 12.30 HOD.Využití provozní doby do 17.00 tím není dotčeno.
POZNÁMKA: Pasáže modře vyznačené se vždy týkají pouze povinného předškolního vzdělávání.


2.    Zkušební doba
•    Zkušební doba docházky dítěte do mateřské školy k ověření jeho schopností přizpůsobit se podmínkám mateřské školy je tříměsíční.
•    Režim, rozsah a délku docházky dítěte stanoví ředitelka školy po projednání s rodiči dítěte.
•    Dítě se speciálními potřebami může být přijato na základě Školského zákona  ve znění pozdějších předpisů, o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

3.    Předčasné ukončení předškolního vzdělávání
Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění oznámení zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, pokud:
a)     se dítě, bez omluvy zákonného zástupce, nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,
b)     zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (do tohoto bodu spadají také pozdní příchody do mateřské školy a pozdní odchody),
c)    ukončení předškolního vzdělávání doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,
d)    zákonný zástupce opakovaně (min. 2x za sebou) neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s hospodářkou školy jiný termín úhrady.
VI.
Provoz mateřské školy


1.    Provoz mateřské školy je stanoven na dobu od 6:30 hod. do 17:00 hodin.
     Příchod dětí do mateřské školy končí v  8:30 hodin,, s osobním předáním třídní učitelce! V 8.45 je areál uzamčen. Pozdější příchod  dítěte je možný z vážných důvodů na základě předchozí dohody rodičů s třídní učitelkou.
2.    Vyzvedávání dětí po obědě je: od 12:30 do 13:00 hod. Vyzvedávání dětí po odpoledním odpočinku je možné od 15:00 hodin do konce provozu mateřské školy, konec provozu mateřské školy je v 17:00 hodin. Při vyzvedávání dětí počítají rodiče s časem, který dítě potřebuje na dokončení započaté hry a k úklidu hraček. Po převzetí dítěte jsou rodiče, nebo zákonní zástupci povinni neprodleně opustit prostory a pozemek MŠ.
 Mateřská škola odpovídá za zdraví a bezpečnost dítěte od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník,nebo pověřený provozní pracovník, předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě, případně sourozenci dítěte lze jen na základě Plné moci, pověřením vystaveného zákonným zástupcem dítěte a potvrzením Matriky ÚMČ Praha 22.
3.    Provoz,nebo uzavžení mateřské školy v červenci a srpnu 2017/2018, bude oznámen nejpozději 3 měsíce předem, s možností své dítě přihlásit a potvrdit svým podpisem.
4.    Omezený provoz z důvodů prázdnin ve školách,bude rovněž zveřejněn-nejpozději  1 měsíc předem,s možností přihlásit své dítě .
5.    Uzavření pro Vánoční svátky se plánuje pouze tehdy,pokud nenůže být zajištěna strava pro děti,ve smluvním školním stravovacím zařízení.
6.    Mateřská škola zabezpečuje bezpečný provoz kamerovým zařízením při vstupu do objektu,a do tříd mateřské školy.VII.
Stravování dítěte1.    Rozsah stravování dítěte v mateřské škole stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonným zástupcem dítěte a to tak, aby dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, se stravovalo vždy. V mateřské škole se mohou vzdělávat děti, které mají specifické stravovací potřeby po dohodě rodičů a ředitelky školy.Vždy je nutno lékařské ověření.
2.    Úplata za školní stravování se řídí vyhláškou MŠMT č.107/2004 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů. Strava je dovážena .Výše úplaty za měsíc je stanovena 859 Kč
3.    Stravné je splatné zálohově, vždy do 28.dne měsíce předchozího
4.    Vyúčtování probíhá v pololetí a na konci školního roku.Omlouvání dítěte z důvodu nepřítomnosti aby mu stravné nebylo počítáno/ je vždy nejpozději  do 7.30 hod.téhož dne.Rodiče při  omlouvání vždy hlásí důvod,pokud je omlouvání z důvodu nemoci,je nutné hlásit i nález.Omluvy se hlásí na telefonem 26771138 nebo mob:725044049 p.Jakubcová
5.    Pokud dítě nebude omluveno pro aktuální den,do 7.30 hod.,je mu strava počítána.
6.    V 8.30 je hlášen počet omluvených dětí všem třídám.VIII.
Úplata za předškolní vzdělávání


1.    Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhlášky MŠMT č. 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání. Základní částka pro období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 činí 640 Kč měsíčně.
2.    V důsledku změny zákonných norem zaniká omezení docházky pro děti, na které rodiče pobírají rodičovský příspěvek, a tím, i zákonné opodstatnění ke snížení školného u těchto dětí. S platností od 1. 1. 2016 tedy zůstává jedna sazba školného. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná dne 15. dne příslušného měsíce,po dohodě s rodiči,nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.
3.    Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu 10-ti měsíců, jedná se o děti, které v období do 31. 8. 2017 dovrší 5 let věku.Děti,kterým byl povolen odklad školní docházky rovněž školné neplatí od 1.9.2017
4.    Úplata za předškolní vzdělávání se ruší po dobu letního uzavření školy.-2 měsíce.
5.    Úplata za předškolní vzdělávání se nesnižuje, ani v případě, že dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

Osvobození od úplaty
Od úplaty bude osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a to na základě písemné žádosti doložené potvrzením místně příslušného odboru sociální a státní sociální podpory pro každé čtvrtletí kalendářního roku a to do 15. dne následujícího měsíce.IX.
Podmínky pro zajištění a ochrany zdraví dětí, jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí


•    Zajišťujeme rámci BOZD zdraví dětí  dle hygienickch norem a pravidel bezpečnosti,a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, šikany,nepřátelství, nebo násilí, jsou průběžně zajišťovány v rámci předškolního vzdělávání .
•    koordinace a kooperace pedagogů s rodiči, vyhledávání rizik sociálně patologických jevů, eliminování náznaků či projevů xenofobie
•    Stanovením vnitřních pravidel třídy předcházíme izolaci a šikanování dětí.

 

IX.
Zacházení s majetkem mateřské školy ze strany dětí, zaměstnanců, rodičů


       
•    učitelky seznamují děti s hračkami a pomůckami
•    učí je hračky a pomůcky funkčně využívat a záměrně nepoškozovat
•    děti jsou vedeny k řádnému zacházení s hračkami, pomůckami, k ekonomickému zacházení s výtvarným a jiným materiálem, k řádnému ukládání hraček, pomůcek, literatury
•    rodiče jsou poučeni o vhodném a hospodárném zacházení s majetkem a materiálem v MŠ


Ředitelka a zástupkyně:
•    odpovídají za řádné hospodaření a zacházení s majetkem školy, za jeho pravidelnou obnovu, opravu, výměnu, inventarizaci, vyřazení a likvidaci dle příslušných zákonných norem a pokynů ze strany zřizovatele mateřské školy
Pedagogové:
•    chrání majetek před poškozením, zcizením, zničením, s tímto majetkem řádně zacházejí a stejným způsobem vedou k ochraně majetku a vybavení tříd dalších prostor mateřské školy děti i rodiče
•    vedou děti k řádnému zacházením s hračkami, pomůckami k ekonomickému zacházení s výtvarným a jiným materiálem, k řádnému ukládání hraček, pomůcek, literatury
•    případné porušování zásad péče o majetek školy nahlásí ředitelce školy nebo zástupkyni ředitelky
Provozní zaměstnanci:
•    mají péči o majetek uveden podrobně ve svých pracovních náplních
•    svým vystupováním pomáhají ostatním zaměstnancům v obdobném působení na děti a rodiče v oblasti zacházení s majetkem mateřské školy
•    pravidelně provádějí kontrolu majetku ve smyslu dodržování čistoty, potřeby opravy, údržby, bezpečnosti, nálezy hlásí příslušné nadřízené pracovnici, která zajistí nápravu

Děti, zaměstnanci i rodiče,jsou vedeni k důslednému třídění odpadu. Škola je vybavena odpovídajícími nádobami, kterými nás vybavily Pražské služby a.s.X.
Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání


Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání jsou stanovena ve Školním vzdělávacím programu, v Třídních vzdělávacích programech a výsledky hodnocení vzdělávání jsou vždy součástí výroční zprávy školy dle vyhlášky č. 15/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.

Tento školní řád v plném rozsahu nahrazuje předchozí z 1. 9. 2016
Školní řád je vydaný 1. 3. 2017
Školní řád je platný od 1. 9. 2017

Zpracovala: Alena Vojtěchovská, ředitelka školy                        
             
 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 21.07.2018 11:07:47
Titulek: Školní řád | msuhrineves.cz
Zdroj: /o-skolce/skolni-rad.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz