Povinná docházka předškoláků

Pokyny k docházce předškoláků 2017-2018  


V.
Novelizace školského zákona
NOVELIZACE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA JE povinná předškolní docházka dětí, které dovrší 5 let věku k 31.8. v každém roce.
Povinné školní vzdělávání se nevztahuje na děti  s hlubokým mentálním postižením.

1/ Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na:
- státní občany České republiky, které pobývají na území České republiky déle než 90 dnů
- občany jiného členského státu EU, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů
- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, nebo přechodně po dobu delší 90 dnů
- účastníky řízení o přidělění mezinárodní ochrany / viz zákon č. 323/1999 S.b, o azylu, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce je povinen vždy v den zápisu přihlásit své dítě k povinné předškolní docházce.
Zákonný zástupce může dítě přihlásit ke vzdělávání:
- v přípravné třídě základní školy
- ve třídě přípravného stupně základní školy speciální
- v zahraniční škole na území České republiky, ve které také dítě může plnit povinnost předškolního vzdělávání
- individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte
. pravidla individuálního vzdělávání jsou upravena v § 34b školského zákona, který je
  v platnosti od 1. 1. 2017
 
. Individuální předškolní vzdělávání se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které
  je předškolní vzdělávání povinné
 
. I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát
  dítětem mateřské školy
 
. Skutečnost, že se dítě bude individuálně vzdělávat, zákonný zástupce dítěte, dle §34b, ods. 1
  školského zákona, oznámí nejpozději 3 měsíce / konec května /  ředitelce školy
 
. Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, pak dítě bude
  plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání
  dítěte doručeno ředitelce školy, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato
 
. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat: Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinnosti ředitelky mateřské školy, které stanoví §34b ods. 3 školského zákona :
a/ Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
b/ mateřská škola ověří úroveň osvojování  očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup pro vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně termínů náhradních, které stanovuje Školní řád na konec měsíce listopadu / bude upřesněno/

Povinnosti zákonného zástupce
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte k ověření  / § 34b ost. 3 školského zákona
Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte, kromě kompenzačních pomůcek podle § 16 ost.2, písm. d a výdajů mateřské školy, do které bylo dítě přijato.
 
Pokud individuální vzdělávání nesplní svůj účel, ředitelka mateřské školy ve správním řízení individuální vzdělávání ukončí, § 34b odst.7 školského zákona a dítě bude / dle volné kapacity / navštěvovat kteroukoliv mateřskou školu na území MČ Praha 22.2/ Novela školského zákona o povinném vzdělávání ukládá zákonným zástupcům nové  povinnosti.
. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.
. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na dobu školních prázdnin, ale možnost účasti vzdělávání tím není dotčena.
 
Způsoby omlouvání  a uvolňování pro povinnou předškolní  docházku.

Omlouvání pro stravování se řídí pravidly pro celou mateřskou školu.

Omlouvání docházky pro povinné předškolní vzdělávání.

- zákonný zástupce má povinnost: a/ zajistit řádnou docházku svého dítěte do mateřské školy

                                                        b/ o uvolnění na 1-3 dny může požádat třídní učitelku

                                                            písemně,což se odevzdává první den nástupu.

                                                        c/ o uvolnění na více dní/ozdravný pobyt/

                                                            požádat písemně ředitelku školy, před stanoveným

                                                            termínem uvolnění!                                                 

. Vždy je nutné omluvit dítě ze stravy den předem, a to nejpozději  do 7.40 hod na následující dny.
. Telefonní čísla pro omluvy  jsou uvedena na našem webu.          
                                                              
PRO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATÍ NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 6.30 HOD,
NEJMÉNĚ VŠAK 4 HODINY DENNĚ, DO 12.30 HOD. Využití provozní doby do 17.00 hod tím není dotčeno.
 

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 23.01.2018 00:01:29
Titulek: Povinná docházka předškoláků | msuhrineves.cz
Zdroj: /o-skolce/povinna-dochazka-predskolaku.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz