Pokyny k docházce 2017-2018

 

 

 

 

·  

 

 

                                                                                     V.

                                                             Novelizace školského zákona

NOVELIZACE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA JE povinná předškolní docházka dětí, které dovrší 5 let věku k 31.8. v každém roce. Povinné školní vzdělávání se  nevztahuje na děti  s hlubokým mentálním postižením.

1/ Povinné přerškolní vzdělávání se vztahuje na :

- státní občany České republiky, které pobývají na území České republiky déle než 90 dnů

- občany jiného členského státu EU, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů

- jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, nebo přechodně po dobu delší

  90 dnů

- účastníky řízení o přidělění mezinárodní ochrany / viz zákon č. 323/1999 S.b, o azylu, ve znění

  pozdějších předpisů.

Zákonný zástupce je povinen vždy v den zápisu přihlásit své dítě k povinné předškolní docházce.

Zákonný zástupce může dítě přihlásit ke vzdělávání - v přípravné třídě základní školy

                                                                                   - ve třídě přípravného stupně základní školy speciální

                                                                                - v zahraniční škole na území České republiky, ve které

                                                                                také dítě může plnit povinnost předškolního vzdělávání

                                                                                - individuální vzdělávání

Individuální vzdělávání dítěte

. pravidla individuálního vzdělávání jsou upravena v § 34b školského zákona, který je

  v platnosti od 1. 1. 2017

 

. Individuální předškolní vzdělávání se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které

  je předškolní vzdělávání povinné

 

. I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát

  dítětem mateřské školy

 

. Skutečnost, že se dítě bude individuálně vzdělávat, zákonný zástupce dítěte, dle §34b, ods. 1

  školského zákona, oznámí nejpozději 3 měsíce / konec května /  ředitelce školy

 

. Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, pak dítě bude

  plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání

  dítěte doručeno ředitelce školy, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato

 

. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat : Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

. Povinnosti ředitelky mateřské školy, které stanoví §34b ods. 3 školského zákona :

a/ Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání

b/ mateřská škola ověří úroveň osvojování  očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup pro vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně termínů náhradních, které stanovuje Školní řád na konec měsíce listopadu / bude upřesněno/

. Povinnosti zákonného zástupce

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte k ověření  / § 34b ost. 3 školského zákona

Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte, kromě kompenzačních pomůcek podle § 16 ost.2, písm. d a výdajů mateřské školy, do které bylo dítě přijato.

 

Pokud individuální vzdělávání nesplní svůj účel, ředitelka mateřské školy ve správním řízení individuální vzdělávání ukončí, § 34b odst.7 školského zákona a dítě bude / dle volné kapacity / navštěvovat kteroukoliv mateřskou školu na území MČ Praha 22.

2/ Novela školského zákona o povinném vzdělávání ukládá zákonným zástupcům nové  povinnosti.

. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech.

. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na dobu školních prázdnin, ale možnost účasti vzdělávání tím není dotčena.

 

Způsoby omlouvání a uvolňování pro povinnou předškolní docházku.

. Omlouvání pro stravování se řídí pravidly pro celou mateřskou školu.

. Omlouvání docházky pro povinné předškolní vzdělávání

zákonný zástupce má povinnost: a/ zajistit řádnou docházku svého dítětě do mateřské školy

                                                      b/ o uvolnění na 1 - 3 dny může požátat třídní učitelku

                                                      písemně, což se odevzdává první den nástupu.

                                                      c/ o uvolnění na více dní / ozdravný pobyt /

                                                        požádat písemně ředitelku školy, před stanovemým termínem

                                                        uvolnění !

. Vždy je nutné omluvit dítě ze stravy den předem, a to nejpozději  do 7.40 hod na následující dny.

 . Telefonní čísla pro omluvy  jsou uvedena na našem webu.         

                                                             

PRO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PLATÍ NÁSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 6.30 HOD,

NEJMÉNĚ VŠAK 4 HODINY DENNĚ, DO 12.30 HOD. Využití provozní doby do 17.00 hod tím není dotčeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 23.07.2017 04:07:18
Titulek: Pokyny k docházce 2017-2018 | msuhrineves.cz
Zdroj: /o-skolce/pokyny-k-dochazce-2017-2018.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz