Individuální vzdělávání

Pro individuální vzdělávání je nutno pořízení grafických listů:

" HRÁTKY S KOCOUREM TOMEM NEBO NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY"

 

 

 

 

Výňatek z novelizace školského zákona

Individuální vzdělávání dítěte
. pravidla individuálního vzdělávání jsou upravena v § 34b školského zákona, který je
  v platnosti od 1. 1. 2017
 
. Individuální předškolní vzdělávání se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které
  je předškolní vzdělávání povinné
 
. I dítě, které se bude vzdělávat individuálně, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát
  dítětem mateřské školy
 
. Skutečnost, že se dítě bude individuálně vzdělávat, zákonný zástupce dítěte, dle §34b, ods. 1
  školského zákona, oznámí nejpozději 3 měsíce / konec května /  ředitelce školy
 
. Jestliže zákonný zástupce zvolí individuální vzdělávání dítěte v průběhu školního roku, pak dítě bude
  plnit povinnost předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání
  dítěte doručeno ředitelce školy, kam bylo dítě k předškolnímu vzdělávání přijato
 
. Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání musí obsahovat: Jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

Povinnosti ředitelky mateřské školy, které stanoví §34b ods. 3 školského zákona :
a/ Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno, které vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
b/ mateřská škola ověří úroveň osvojování  očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup pro vzdělávání, způsob a termíny ověření, včetně termínů náhradních, které stanovuje Školní řád na konec měsíce listopadu / bude upřesněno/

Povinnosti zákonného zástupce
Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte k ověření  / § 34b ost. 3 školského zákona
Zákonný zástupce hradí výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte, kromě kompenzačních pomůcek podle § 16 ost.2, písm. d a výdajů mateřské školy, do které bylo dítě přijato.
 
Pokud individuální vzdělávání nesplní svůj účel, ředitelka mateřské školy ve správním řízení individuální vzdělávání ukončí, § 34b odst.7 školského zákona a dítě bude / dle volné kapacity / navštěvovat kteroukoliv mateřskou školu na území MČ Praha 22.

 

 

 

 

 

 

 

Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 18.06.2018 09:06:24
Titulek: Individuální vzdělávání | msuhrineves.cz
Zdroj: /o-skolce/individualni-vzdelavani.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: ms_uhrineves@volny.cz