Základní informace o zpracování osobních údajů

Základní informace o zpracování osobních údajů

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů Vás informujeme:

 • Škola plní povinnosti správce údajů
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Milan Knapp           

kontaktní údaje: zanadymacem@sluzby-dpo.cz

Zpracování osobních údajů

 

Důvody zpracování osobních údajů

 

  Osobní údaje se mohou ve škole zpracovávat pouze:

 • na základě právního předpisu;
 • na základě oprávněného zájmu školy;
 • na základě souhlasu zákonného zástupce dítěte.

 Osobní údaje zpracovávané na základě školského zákona:

 • matrika (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, místo trvalého pobytu, státní občanství, jméno a příjmení zákonných zástupců nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte (dále JOOVD), telefonní spojení na zák. zástupce nebo JOOVD) ;
 • dokumenty k přijímání dětí, o průběhu vzdělávání, hodnocení dětí;
 • třídní kniha;
 • kniha úrazů a záznamy o úrazech, popřípadě posudky týkající se zdravotního stavu.

 

Osobní údaje zpracovávané podle zvláštních zákonů, např.:

 • podněty pro jednání OSPOD, přestupkové komise, Policii ČR;
 • podklady dětí pro vyšetření ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ) a doporučení ŠPZ určené škole;
 • údaje o zdravotní způsobilosti dítěte.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě oprávněného zájmu, např.:

 • e-mail zákonných zástupců nebo JOOVD;
 • datová schránka;
 • zdravotní pojišťovna dítěte;
 • seznam osob (plná moc), které dítě vyzvedávají z MŠ, vč. číslo OP;
 • formuláře na uvolňování a omlouvání dítěte z povinného vzdělávání.

 

Osobní údaje zpracovávané na základě informovaného souhlasu, např.:

 • pořizování fotografií a záznamů z činnosti školy;
 • dětské práce (výtvarné práce, projekty, závěrečné práce)

 

Zabezpečení osobních údajů

Škola má vytvořený systém pro zabezpečení ochrany osobních údajů:

 • Vnitřní směrnice řídí např.:
 • uložení dokumentů podle spisového a skartačního řádu;
 • osobní odpovědnost osob, zachovávání mlčenlivosti o údajích;
 • shromažďování pouze nezbytných osobních údajů;
 • proškolení všech zaměstnanců školy o ochraně osobních údajů;
 • je vytvořena funkce pověřence pro ochranu osobních údajů, který provádí mimo jiné i nezávislou kontrolní funkci ochrany osobních údajů ve škole.

 

Doba zpracování a uchování osobních údajů

 

Osobní údaje jsou v MŠ zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby (pomine-li důvod zpracování, pro který byl souhlas poskytnut) jsou osobní údaje zlikvidovány nebo dále uchovány po dobu stanovenou platným spisovým řádem

 

Práva subjektu údajů

 

Pokud jsou v MŠ zpracovávány Vaše osobní údaje nebo osobní údaje vašeho dítěte, máte právo:

 • požadovat od MŠ informaci o způsobu zpracování Vašich osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaným v MŠ
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané MŠ jsou nepřesné);
 • požadovat omezení nebo vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných MŠ. Toto právo se netýká zákonného zpracování údajů, např. matriky, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů MŠ;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) MŠ (např. v případě přechodu na jinou školu);
 • podat stížnost dozorovému orgánu;
 • pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním;
 • svá práva vůči ZŠ v oblasti GDPR  uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

 

Vyřizování žádostí o poskytnutí informací (dle práv subjektu údajů)

Škola vyřizuje žádost subjektu údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce, ve výjimečných případech do 2 měsíců.

Informace se zákonným zástupcům žáků poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné (zjevnou nedůvodnost dokládá správce) nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může ředitelka školy rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

 

 

 

 

 

 

Dne 25.5.2018

Alena  Vojtěchovská

ředitelka školy

 

GDPR

Úřad městské části PRAHA 22 (dále jen „ÚMĆ“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR).

ÚMČ je správcem v některých případech pouze zpracovatelem osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250

104 00 Praha 114

tel. podatelna: 271 071 812

fax. podatelna: 271 071 819

E-mail: podatelna@praha22.cz

WWW: www.praha22.cz

Datová schránka: 42ebvne

ÚMČ, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Pro potřeby oznámení uvádíme kontaktní údaje

Ing. Milan Knapp

zanadymacem@sluzby-dpo.cz


ÚMČ jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účely:

a)   výkonu veřejné správy

b)    zajištění interních procesů

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména pro splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterou je ÚMČ pověřen, pro splnění právních povinností, které se na ÚMČ vztahují, nebo pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů .

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není ÚMČ uložena právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů na ÚMČ nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů subjektů údajů.


Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vyřízeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vyřízením Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.


Pokud jsou na ÚMČ zpracovávány Vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od ÚMČ informaci o zpracování osobních údajů;
 • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných na ÚMČ;
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané ÚMČ jsou nepřesné);
 • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných ÚMČ, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a ÚMČ;
 • podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vaším předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Pokud ÚMČ zpracovává osobní údaje, které nebyly získány od subjektu údajů, poskytne subjektu údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů  informace o zpracování jejich osobních údajích:

 • v přiměřené lhůtě po získání osobních údajů, ale nejpozději do jednoho měsíce, s ohledem na konkrétní okolnosti, za nichž jsou osobní údaje zpracovávány,
 • nejpozději v okamžiku, kdy poprvé dojde ke komunikaci se subjektem údajů, mají-li být osobní údaje použity pro účely této komunikaci,
 • nebo nejpozději při prvním zpřístupnění osobních údajů, pokud je máme v úmyslu zpřístupnit jinému příjemci.
Vytisknout stránku
Datum a čas tisku: 22.10.2018 21:10:35
Titulek: Základní informace o zpracování osobních údajů | msuhrineves.cz
Zdroj: /gdpr/zakladni-informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html
KONTAKT

Mateřská škola Za Nadýmačem

Za Nadýmačem 927/3

104 00  Praha 10-Uhříněves

Telefon: +420 267 711 139
Mobil: +420 602 357 612
E-mail: reditelka@msuhrineves.cz